B14
A+ A A-

ประกาศสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย
เรื่อง คัดเลือกนักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล(ทีมชาย-ทีมหญิง)
การแข่งขันตะกร้อ "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559
-------------------------------------------------

เพื่อให้การคัดเลือกและส่งทีมตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาติไทย(ทีมชาย-ทีมหญิง) ในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 17-23 ตุลาคม 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดระเบียบและเงื่อนไขการคัดเลือก ดังนี้
1. วันคัดเลือก รายงานตัว 09.00 น. คัดเลือก 10.00 น. ณ โรงยิมส์พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
    1.1 ทีมหญิง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
    1.2 ทีมชาย วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559
2. คุณสมบัตินักกีฬาที่ได้รับเชิญตามรายชื่อดังแนบ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 นักกีฬาหญิง
- Ranking 1-20 คะแนนเฉลี่ยดีที่สุดในการแข่งขัน ตะกร้อพระเทพฯ และ/หรือ
   กีฬาแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา รายการหนึ่งรายการใดเพียงรายการเดียว
- นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาติไทยในการแข่งขัน "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 30
    2.2 นักกีฬาชาย
- Ranking 1-20 ตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ประจำปี 2558 และ 2559
- นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาติไทยในการแข่งขัน "คิงส์คัพ" ครั้งที่ 30
3. ให้นักกีฬาแต่ละคนเลือกคู่เตะ 1-2 คนมาเอง ประลอง 2 รอบๆละ 10 นาที แล้วเรียงคะแนนอันดับ
4. คัดนักกีฬาที่ได้คะแนนอันดับ 1-6 เป็นนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติไทย
5. เก็บตัวนักตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชาติไทย(ทีมชาย-ทีมหญิง) ระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม 2559 (รวม 30 วัน) ณ ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย ปทุมธานี

                                                                                                               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                                                         ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559
                                                                                                  พลตรี  
                                                                                                                 (จารึก อารีราชการัณย์)
                                                                                                      นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย

Login or Register

LOG IN