B14
A+ A A-

     สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อ และสาวกลอดห่วงทุกท่าน อีกไม่กี่อึดใจก็จะถึงการแข่งขันรายการตะกร้อลอดห่วงอาชีพ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 ที่ ลานพลาซ่า กกท. หัวหมาก ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวผู้เล่น 8 สโมสรระดับพระกาฬ ว่าใครอยู่ในประเภทไหนกันบ้างในปีนี้ จากการจัดลำดับ แรงกิ้งของ3ปีที่ผ่านมา ก็มีตัวนักกีฬาทั้งเก่าและใหม่ขึ้นแท่นมาในแต่ละประเภท งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเม้าท์มอย เราไปดูรายชื่อ นักแม่นห่วงลีลา มีใครโยกย้ายไปสโมสรไหนกันบ้างนะขอรับ

เริ่มทีมแชมป์ สโมสรกองทัพบก
รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก. ส.อ.นพดล คงแถวทอง ส.ท.โกมินทร์ เนาว์นนท์ ประเภท ข. ส.ท.สันฐิติ ดาวเรือง ส.ท.อุดมพล ทองยั่งยืน อส.ทพ.กัมพล ป้อมประสิทธิ์ ประเภท ค. จ.ส.ต.ธงชัย ไชยมโน ส.อ. ชาตรี ฮีมหมัด ส.อ.วโรธร จอนสร้อย ส.ต.รณชัย รอดยิ้ม อส.ทพ.รัฐพงศ์ แสงสวัสดิ์ พลฯณัฐพล ใยบัว ผู้จัดการทีม พ.อ.เกียรติพงษ์ เศรารมย์ ผู้ควบคุมทีมพ.ท.ยอดชาย สุริยนต์ ผู้ฝึกสอน นายสมส่วน มนัสตรง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน สิบเอกทวีป หลักตา เจ้าหน้าที่ทีมส.อ.สุทธินันต์ ปานเกษม ตามด้วยคู่ปรับเก่าตลอดกาล


สโมสรตะกร้อการท่าเรือ รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก.นายณราชัย ชูเมืองกุศล นายเอกชัย มาสุข ประเภท ข. นายธนากร ฤทธ์สรายชัย นายพิพัศน์ จรรยาวงษ์ นายสหรัฐ อุ่นอำไพ ประเภท ค. นายพลพัฒน์ อบถม นายนพรุจ บุญรอด นายประณต ทองเปราะ นายอนุเทพ นฤตย์ศาสตร์ ประธานสโมสร นายโสภณ เฮี้ยนชาศรี ผู้จัดการทีม นายมานิต ศิริสิมะ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม นางมณฑิรา บุญนำ ผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน นายเวไนย บุญบงการ นายวิทยา สุขทวีสถิตย์กุล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายนพพร พุ่มไม้ เจ้าหน้าที่ทีม นายสมเกียรติ ศรีทิพย์ และ นายกิติชัย ยมดี


สโมสรตะกร้อปทุมธานี รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก.จ.ท.เอกวี รื่นพารา นายวิศรุต ศรีสวัสดิ์ ประเภท ข.พ.อ.อ.สำลี นาคอุไร พ.อ.อ.อุทัยวุฒิ แก้วมะยม จ.ท.สุพจน์ ผดุงกรรณ์ ประเภท ค.พ.อ.อ.ชาญณรงค์ มอญมีเพ็ชร พ.อ.อ.วรพงษ์ ไกลพาล จ.อ.ชัยยุทธ นิลกิจศรานนท์ จ.อ.ศตวรรษ แน่นจันทึก นายอมร ศรีสวัสดิ์ นายอนัตการณ์ บุญมา พ.อ.อ.ทวีโชค โอฬารตระกูล ผู้จัดการทีม นายคมกฤษ ทับแก้ว ผู้ควบคุมทีม พ.อ.อ.ทินกร วงพิเดช ผู้ฝึกสอน พ.อ.ท.วินัย พรมเสนา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.อนุชา อยู่เย็น เจ้าหน้าที่ทีม นายกิจจา นครสุต และพ.อ.อ.ภัทรพฤต เสือน้อย


สโมสรตะกร้อลอดห่วงตำรวจ-สมุทรสาคร รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก.นายโกศล นวลละออง ส.ต.ต.ธนันชัย สุปัน ประเภท ข.นายทวีโชค นุชนิล นายสืบสกุล ส่วยนุ ประเภท ค.พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท่วม นายปราการ เอี่ยมอุไร นายยุรนันท์ คำเสนาะ นายวิชาญ ล้วนแก้ว นายกรกช วงษ์นุชา นายนนธวัฒ ธีระวัฒนา ผู้จัดการทีม พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท่วม ผู้ฝึกสอน นายสมศักดิ์ ชูชื่น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น.ส.ศรีรัตน์ พงศาวกุล เจ้าหน้าที่ม น.ส.จิราพร ชูชื่น และน.ส.กรรณิการ์ ทูคำมี


สโมสรตะกร้อลอดกห่วงราชนาวี-ชลบุรี รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก.อส.ทพ.สิทธิชัย ศิลาถาวรวงษ์ อส.ทพ.อนุรัตน์ โสมนัส ประเภท ข.อส.ทพ.คุณากร เกษราธิกุล อส.ทพ.ยุทธนา เกิดโพธิ์ชา ประเภท ค. จ่าเอกพงษ์ศักดิ์ แย้มน้อย นายชัยยศ มะนูลีน นายสิทธิโชค ชัยรัตน์ นายมานพ ฟุ่มเฟือย นายชัยวัฒน์ มะนูลีน ประธานสโมสร นาวาเอกวิทยา วาจิตดล ผู้จัดการทีม นาวาเอกปริญญาธรรม พูลพิทักษ์ธรรม ผู้ฝึกสอน นายสุธรรม พุทธีพจนารถ และจ่าเอกพงศ์ศักดิ์ แย้มน้อย สโมสร


ตะกร้อลอดห่วงกาญจนบุรี รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก.นายธไนวัฒน์ อยู่สุข นายไชยา วัตถาโน ประเภท ข. นายอนุพงษ์ ช่อฮวด นายพงษ์พันธ์ อบถม นายเดชาวัฒน์ ว่องการ ประเภท ค. นายประยุทธ นุ่มอ่อน นายราชัย มิตตธรรม นายสุทธินันท์ สุทธิประภา นายนวพล อินทรจันทร์ นายนพคุณ ปัญญาแดง นายธีร์ดนัย ลำใย ประธานสโมสร/ผู้จัดการทีม นายสมรักษ์ พรหมชนะ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม นายประสิทธิ์ เฉยศรีเพ็ชร ผู้ฝึกสอน นายสุพาวุธ รุ่งมณี ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายวัฒนา ใจเย็น เจ้าหน้าที่ทีม นายยุทธชัย นาควรรณ


สโมสรตะกร้อลอดห่วงสมุทรปราการ รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก. นายนภดล สีหะ ประเภท ข. นายกมล ประเสริฐ นายภูวนันท์ กันธวงศ์ นายศุภกร บุญรอด นายอภิรักษ์ โหมดสกุล ประเภท ค. นายธนากรณ์ โถทอง นายทัศชัย ยิ่งกล้า นายอำพล ลม้ายกุล นายวิชัย หร่ายมณี นายณรงค์ฤทธิ์ นิลัมพร ผู้จัดการทีม นายไชย์รัตน์ บัวเผื่อน ผู้ควบคุมทีม นายชัยรรงค์ รู้เจียมสิน ผู้ฝึกสอน ว่าที่ ร.ต.ชรินทร์ กลิ่นชมชื่น เจ้าหน้าที่ทีม นายขวัญชัย ก้องกังสดาลกุล


สโมสรแหลมฉบัง รายชื่อนักกีฬาประกอบด้วย ประเภท ก.นายวิสาร จิตต์ชื้น นายธีระศักดื กลิ่นศรีสุข ประเภท ข. นายฉลาด จิตต์ชื้น นายชัยสิทธิ์ กลิ่นฟุ้ง ประเภท ค. นายมงคล จิตต์ชื้น นายโสภณวิชญ์ สังข์ศิลลา นายสงกรานต์ แซ่ลี้ นายประจักร จุลมานะ นายจิรัฐิติกาล รอดวรรณ ประธานสโมสร/ผู้จัดการทีม ร.ต.ต.วรากร จุ้ยอ่วม ผู้ฝึกสอน นายสุรศักดิ์ จิตต์ชื้น ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายชุมพล พันโนภาส และนายสุรพิชญ์ ชาญกุล


 

Login or Register

LOG IN