B14
A+ A A-

ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 38 ประจำปี 2559 ที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กทม. เมื่อวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา 
ประเภทเซปักตะกร้อทีมชุดชาย (ถ้วยพระราชทานฯ) ชนะเลิศ กองทัพบก

รายชื่อนักกีฬา

จ.ส.อ.พรชัย เค้าแก้ว
ส.อ.ภัทรพงษ์ ยุพดี
ส.อ.รัถเดช น้อยเจริญ
ส.ท.สรายุทธ คำลอย
ส.อ.อนุสรณ์ โสภาคย์
ส.ต.จันทฤทธิ์ คู่แก้ว
อส.ทพ.สุวิชา ทาลา
จ.ส.ท.ยศวัจน์ อุทัยจรูญศรี
ส.ท.พรเทพ ถิ่นบางบน
จ.ส.ท.อนุวัฒน์ ชัยชนะ
ส.อ.ธนวัฒน์ ชุ่มเสนา
ส.ท.ธนุศาสตร์ ระวิโรจน์
ผู้ฝึกสอน จ.ส.อ.ทนงค์ แก้วห่อทอง และผู้ช่วย จ.ส.ท.ชิษณุพงษ์ สีหอม ผู้จัดการทีม ร.ท.สมพร แสนยบุตร


รองชนะเลิศ ทีมราชนาวี

รายชื่อนักกีฬา

จ.อ.จีระศักดิ์ ผักบัวเงิน
จ.อ.อภิสิทธิ์ ชัยชนะ
อส.ทพ.ณัฐพล ไกรวรรณ์
อส.ทพ.ทวีศักดิ์ ทองสาย
จ.อ.รังสิโรจน์ สิริสมุทรสาร
ส.อ.พนมพร เอี่ยมสะอาด
จ.อ.ยุวพงศ์ ภมร
จ.ท.พักตร์พงษ์ เดชเจริญ
อส.ทพ.คเณศร์ จันทร์ทรง
จ.ท.วีระวุฒิ ณ หนองคาย
อส.ทพ.ณัฐวุฒิ แนวพรม
อส.ทพ.พูลศักดิ์ กำลังเกื้อ
ผู้ฝึกสอน น.ต.พูลศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ผช.ร.อ.ประเสริฐ ผ่องผึ้ง จ.อ.นิพัฒน์ ว่องประเสริฐ ผู้จัดการทีม น.ท.พิสันต์ รามนุช


 

ประเภทตะกร้อลอดห่วงไทย ประชาชนชายทั่วไป (ถ้วยพระราชทานฯ) ชนะเลิศ สโมสรราชนาวี
รายชนักกีฬา
อส.ทพ.ยุทธนา เกิดโพธิ์ชา
จ.ท.เอกกวี รืนพารา
อส.ทพ.สิทธิชัย ศิลาถาวรวงษ์
อส.ทพ.คุณากร เกษราธิกุล
อส.ทพ.วิศรุต ศรีสวัสดิ์
อส.ทพ.อนุรัตน์ โสมนัส
อส.ทพ.โกสน นวลละออง
ผู้ฝึกสอน จ.อ.พงศ์ศักดิ์ แย้มน้อย ผู้จัดการทีม น.ท.พิสันต์ รามนุช


รองชนะเลิศ กองทัพบก
รายชนักกีฬา
จ.ส.อ.ธไนวัฒน์ อยู่สุข
ส.ท.โกมินทร์ เนาวนนท์
ส.ท.สัณฐิติ ดาวเรือง
ส.ต.อุดมพล ทองยั่งยืน
ส.ท.นุพงษ์ ช่อฮวด
อส.ทพ.กัมพล ป้อมประสิทธิ์
นายนพคุณ ปัญญาแดง
ส.อ.นพดล คงแถวทอง
ส.อ.วโรธร จ้อรสร้อย
ผู้ฝึกสอน จ.ส.ท.ธงชัย ไชยมโน ผู้จัดการทีม ร.ท.สมพร แสนยบุตร


ประเภทเซปักตะกร้อ ทีมเดี่ยวชาย (ถ้วยพระราชทานฯ) ชนะเลิศ ทหารอากาศ-กีล่า
รายชื่อนักกีฬา

นายวรายุทธ จันทรเสนา
นายปรเมศร์ ศิริสวัสดิ์
จ.ต.ณิชกุล สีหะไกร
ผู้ฝึกสอน จ.อ.สุคัมภีร์ ภมร ผช. จ.อ.อนุพงษ์ ศรีสุวรรณ ผู้จัดการทีม น.ต.คมกฤษ ทับแก้ว


รองชนะเลิศสโมสรราชนาวี
รายชื่อนักกีฬา
นายธนพล ทรัพย์เย็น
อส.ทพ.มงคลชัย ปาระโค
จ.ต.สุรสิทธิ์ ผักบัวเงิน
นรจ.ณัฐพัฒน์ สุวรรณศรี
ผู้ฝึกสอน น.ต.พูลศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ผช.พ.จ.อ.ปัญญา ประดับพร จ.อ.สมภพ โคตะรุโพธิ์ ผู้จัดการทีม น.ท.พิสันต์ รามนุช


ประเภทเซปักตะกร้อ ทีมชุดหญิง ถ้วยสมาคมฯ ชนะเลิศ สโมสรบุญรอดบริวเวอรี่
รายชื่อนักกีฬาทีม
 
น.ส.เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์
น.ส.มัสยา ดวงศรี
น.ส.ฐิติมา มหากุศล
น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์
น.ส.แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว
น.ส.สุดาพร พะลัง
น.ส.สมฤดี ปรือปรัก
น.ส.ธิดารัตน์ โสดา
น.ส.จิระพร สมหนองบัว
น.ส.วันวิสาข์ จันทร์แก่น
น.ส.ศศิวิมล จันทสิทธิ์
น.ส.พยอม ศรีหงษา
ผู้ฝึกสอน น.ส.วิภารัตน์ เรืองรัตน์ ผช.น.ส.พยอม ศรีหงษา ผู้จัดการทีม นายธนชิต วงศืทองคำ


รองชนะเลิศ สโมสรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รายชื่อนักกีฬา

น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง
น.ส.ศิรินันท์ เขียวปัก
น.ส.วิภาดา จิตพรวน
น.ส.พรภิรมย์ ไสวรรณ
น.ส.จิราวรรณ หนองนา
น.ส.ปวีณา ปะโมทะโก
น.ส.จันทิมา นาเมือง
น.ส.รัชนีกร แซ่เฮ้ง
น.ส.ปริมปภา แก้วคำไสย์
น.ส.สุภัสสร คำแงศร
ผู้ฝึกสอน พ.อ.อ.อรรถพงษ์ อ้วนล่ำ ผช.น.ส.สหัสธยา ฝากสระ ผู้จัดการทีม นายรัฐชัย ดารากร ณ อยุธยา


 

Login or Register

LOG IN