B14
A+ A A-

ม.กรุงเทพธนบุรีเหมา 2 เหรียญทอง "นนทรีเกมส์"ครั้งที่ 42 Date25/1/58

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, 26 มกราคม 2558 14:36
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 5174

ม.กรุงเทพธนบุรีเหมา 2 เหรียญทอง
"นนทรีเกมส์"ครั้งที่ 42
          สวัสดีครับแฟนๆชาวเลาะคอร์ตตะกร้อทุกท่าน วันนี้ทีมงาน
สุดสาคร หน้ามนคนเดิม เสร็จสิ้นจากภาระกิจกีฬา ไทคัพ
ก็ได้ลงไปลุยเก็บผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42
"นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 15 -2 4
ม.ค.2558 ได้ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนี้ม.กรุงเทพธนบุรีเหมา 2
เหรียญทอง โดยมีสรุปผลการแข่งขันกีฬาประเภทเซปักตะกร้อ ที่มีชิงชัยเหรียญทอง
ถึง 6 ประเภท ดังนี้
          เซปักตะกร้อทีมชุดชาย เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายชื่อนักกีฬา ทีม ก. นายวุฒิชัย ดาวเรืองน้อย นายปนพงษ์ขจรฟุ้ง นายศิริวัฒน์
สาขา ทีม ข. นายตรีพงศ์ระวังภัย นายภานุพงศ์เพชรลือ นายรัถเดช น้อยเจริญ
ทีม ค. นายสุริยน กุลพิมล นายพุฒิชัย หมู่โยธา นายวรัญญูจันทร์นวล สํารอง
นายสิทธิพงศ์คําจันทร์นายธนวัฒน์ชุ่มเสนา นายสุวิชา ทาลา ผู้ฝึกสอน นายอํานวย
จันทรมนตรีผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุเทพ ฝ่ายทีว่าที่ ร.ต.ปิยะศักดิ์หิมะคุณ ผู้จัดการทีม
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เหรียญเงิน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
รายชื่อนักกีฬา นายเอกสิทธิ์ นาแม นายโยธิน ต้นศรี นายปุรเชษฐ์ ยองแสน ทีม ข.
นายพิทยากร ทาเผือก วิชาญ เต็มโคตร นายชัยสวัสดิ์ ใจอุ่น ทีม ค. นายณัฐวุฒิ
มาสเวี่ยงชัย นายทินกร วงษาเวียง นายศักดิ์ชาย ขันมา สํารอง นายพุทธิพงษ์ ภักรดี
นายจันทฤทธิ์ คู่แก้ว นายพิเชษฐ์ พ้นแสน
          เหรียญทองแดง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายชื่อนักกีฬา ทีม ก.
นายเมธาพัฒน์ เลิศพิธิกุลภัทร นายภูวภณ นาราพัฒนกร นายรัฐเขต แก้วสระแสน
ทีม ข. นายธนวัฒน์ ช่วยบํารุง นายคมกฤษดา ชมโคตร นายธนวิทย์ ช่วยบํารุง ทีม ค.
นายสาธิต จันทรสง นายสุวัฒน์ สิบเซ้ง นายเอกพจน แก่นวงศ์ษา สํารอง นายกรกช
ก่อผจญ นายคเชนทร์ สายเชิน ผู้ฝึกสอน พ.จ.อ.วีระ วรวิเศษ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ว่าที่ร.ต.ราวี สารินทร์ และ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต รายชื่อนักกีฬา ทีม ก.
นายศรายุทธ สุพรรณ นายณัฐชัย กําลังเกื้อ นายสกล ศิริรวง ทีม ค. นายปรีชา
คฤหัส นายอภิสิทธิ์ ชัยชนะ นายจตุพล จ่อยลา ทีม ค. นายศุภกร หนูสุวรรณ
นายนาท วรดินา นายธนศาสตร์ ระวิโรจน์ สํารอง นายพิชัย งามรัมย์ นายแสงชัย
มีตา ผู้ฝึกสอน นายสุรวุฒิ เกตุโรจน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสมเด็จ หิตเทศ ผู้จัดการทีม
นายสนธยา เกษางาม
          เซปักตะกร้อทีมชุดหญิง เหรียญทอง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
รายชื่อนักกีฬา ทีม ก.น.ส.ศศิวิมล จันทสิทธิ์น.ส.จิรนันท์บุญวิเศษ น.ส.สุพัตตรา
เบี้ยทอง ทีม ข. น.ส.สมฤดีปรือปรัก น.ส.ปริยาภัทร สาโถน น.ส.ศรัณยา ลือชา
ทีม ค. น.ส.ทิวาพร เนื่องจํานงค์น.ส.สุภารัตน์อินธิดา สํารอง น.ส.สุภัสสร
คําแพงศรีน.ส.สุภาวดีวงศ์คําจันทร์น.ส.จิระพร สมหนองบัว ผู้ฝึกสอน นายวีระชัย
แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายณัฐพงษ์ถ่านหงษ์ผู้จัดการทีม นายปรีชา
ศรีเขียวพงษ์เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเหรียญทองแดง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายชื่อนักกีฬา นายตรีพงศ์ระวังภัย นายภานุพงศ์เพชรลือ นายสิทธิพงศ์คําจันทร์
นายรัถเดช น้อยเจริญ นายวุฒิชัย ดาวเรืองน้อย ผู้ฝึกสอน นายอํานวย จันทรมนตรี
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายสุเทพ ฝ่ายทีและ ว่าที่ ร.ต.ปิยะศักดิ์หิมะคุณ ผู้จัดการทีม
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เหรียญเงิน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
เหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวหญิง เหรียญทอง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา
รายชื่อนักกีฬา น.ส.สุภาวดีวงศ์คําจันทร์น.ส.จิรนันท์บุญวิเศษ น.ส.สุภัสสร
คําแพงศรีน.ส.สมฤดีปรือปรัก น.ส.สุพัตตรา เบี้ยทอง ผู้ฝึกสอน นายวีระชัย
แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายณัฐพงษ์ถ่านหงษ์ผู้จัดการทีม นายปรีชา
ศรีเขียวพงษ์เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เหรียญทองแดง ได้แก่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          เซปักตะกร้อคู่ชาย เหรียญทอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รายชื่อนักกีฬา
นายกรกฎ กมลภพ นายจุฑาวัฒน์ศรีทอง นายสมศักดิ์คําเวียง ผู้ฝึกสอน
ร.ต.ต.สรากร จุ้ยอ่วม ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายอานนท์แดงสังวาลย์ผู้จัดการทีม
นายจิรัฎร์ระดมสุข เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เหรียญทองแดง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครบุรีรัมย์
เซปักตะกร้อคู่หญิง เหรียญทอง ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา น.ส.ศศิวิมล
จันทสิทธิ์น.ส.ปริยาภัทร สาโถน น.ส.ทิวาพร เนื่องจํานงค์ผู้ฝึกสอน นายวีระชัย
แสงสว่าง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายณัฐพงษ์ถ่านหงษ์ผู้จัดการทีม นายปรีชา
ศรีเขียวพงษ์เหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม เหรียญทองแดง ได้แก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
          นักกีฬาดีเด่น ได้แก่ นายตรีพงศ์ระวังภัย จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
และนายจุฑาวัฒน์ศรีทอง จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Login or Register

LOG IN